Kdy musíte strpět vstup do svého bytu

Vlastníkovi bytové jednotky může v různých situacích vzniknout povinnost vpustit do své bytové jednotky cizí osobu. I když má ze zákona vlastník k bytové jednotce výlučné dispoziční právo, je toto v zákonem vyjmenovaných případech omezeno. Omezení přitom vždy sledují určitý účel, obvykle chrání jiné vlastníky či brání tomu, aby vlastník své vlastnické právo zneužil. Tato úprava vychází z Občanského zákoníku.

Stavební úpravy

Nejčastějším případem, kdy může osoba odpovědná za správu domu požadovat umožnění vstupu do bytové jednotky, je provádění stavebních úprav. Tyto úpravy přitom mohou mít dvojí charakter. Zákon rozlišuje stavební úpravy prováděné vlastníkem samotným (§ 1182, odst. 2, občanský zákoníku) a stavební úpravy prováděné z iniciativy shromáždění společenství vlastníků nebo z iniciativy spoluvlastníků (§1883, odst. 1, OZ).

Stavební úpravy prováděné vlastníkem jednotky

V prvním zmíněném případě sleduje umožnění přístupu pouze kontrolní účel. Osoba odpovědná za správu domu musí vlastníka nejdříve vždy vyzvat (písemně či ústně), aby jí umožnil ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části. Vlastník je přitom povinen o stavebních úpravách správce vždy informovat a to předem. I bez informování správce však tento může prověření stavebních úprav požadovat, jestli má důvodné podezření, že stavební úpravy probíhají (například kvůli hluku souvisejícímu se stavebními úpravami). Nutno podotknout, že způsob kontroly ze strany správce nemusí být proveden výlučně prostřednictvím fyzického vstupu do jednotky. Je však na rozhodnutí správce aby určil, jak stavební úpravy prověří. Jelikož se tímto oprávněním správce sleduje ochrana společných částí, je i samotný vstup do jednotky limitován na provádění stavebních úprav. Správce tak není oprávněn kontrolovat i ty části jednotky, které s úpravami nesouvisejí.

Správa domu

Obdobný postup platí i u stavebních úprav a přestaveb o nichž bylo řádně rozhodnuto v souladu se zákonem a stanovami spoluvlastníky či společenstvím vlastníků. Umožnění vstupu musí rovněž předcházet výzva správce (písemná či ústní). Praktický rozdíl ovšem spočívá v tom, že vstup bude muset vlastník umožnit z logiky věci nikoli jenom správci ale i ostatním osobám které se budou na samotných stavebních úpravách podílet. Tyto situace obvykle nastávají v případech opravy či zateplování fasád či jiných společných částí. Kromě stavebních úprav však zákon stejnou povinnost vlastníkovi uděluje i v případech které jinak souvisejí s údržbou či opravou společných částí. Takovou situací je například provádění desinsekce z důvodu zamořených společných částí, kdy je potřeba pro řádné provedení desinsekce vstoupit i do bytových jednotek jednotlivých vlastníků. V ostatních ohledech je situace stejná jako v případě stavebních úprav prováděných vlastníkem samotným.

Odečet energií

Posledním typickým případem je kontrola zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií. I zde je však nutná předchozí výzva správcem. Kromě samotné kontroly zmíněných zařízení je přitom povinností vlastníka vpustit do bytu cizí osoby i v případech instalace či údržby těchto zařízení.

#

Zpět na web